GÜNDEM
Giriş Tarihi : 06-10-2021 08:07   Güncelleme : 06-10-2021 08:21

DİSK Emekliler Sendikası (Emekli-Sen) Kapatılmaz

DİSK Emekliler Sendikası (Emekli-Sen) Sakarya şübe başkanı Mehmet Çetin, Sendika anayasal haktır engellenemez, emekli sendikaları kapatılamaz dedi.

DİSK Emekliler Sendikası (Emekli-Sen) Kapatılmaz

Sendika anayasal haktır engellenemez, emekli sendikaları kapatılamaz!
Siyasi iktidarın emekçi ve emekli düşmanı politikalarının bir sonucu olarak Tüm Emekliler Sendikası (Tüm Emekli-Sen) ve DİSK Emekliler Sendikası (Emekli-Sen) hakkında peş peşe açılan kapatma davaları ile emekli sendikaları haksız ve hukuksuz bir şekilde faaliyetten men edilerek, insanca ve onurlu bir yaşam için mücadele eden emekliler susturulmak istenmektedir.

Emeklilerin, ekonomik, demokratik ve sosyal hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek için sendika kurmaları yasal ve meşru olup, kaynağını Anayasadan almaktadır.

Anayasada ve yürürlükteki yasalarda emeklilerin sendika kurmasını yasaklayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Dolayısıyla, Anayasa’da açıkça yasaklanmayan bir hakkın kullanılması söz konusu olduğunda hukuk açısından esas olan özgürlüklerdir.

Anayasanın 17. Maddesinde; “Herkesin, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahip olduğu” belirtilmiştir.

Anayasanın 90. Maddesinde ise; “Usulüne göre yürürlüğe konulmuş Milletlerarası Andlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır.” denilmektedir.

Temel hak ve özgürlüklere ilişkin tüm uluslararası sözleşmelerde, sendika kurma hakkı bir insan hakkı olarak herkese tanınmıştır.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 23/4. Maddesinde; “Herkesin, menfaatlerinin korunması için sendikalar kurmaya ve bunlara katılmaya hakkı vardır” denilmektedir.
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 11/1. Maddesinde; “Herkes barışçıl olarak toplanma ve dernek kurma hakkına sahiptir. Bu hak, çıkarlarını korumak amacıyla başkalarıyla birlikte sendikalar kurma ve sendikalara üye olma hakkını da içerir” denilmektedir.

Emekli sendikaları statü yasası çıkarılmalıdır
Açıkça görüldüğü gibi, Türkiye’nin imzalamış olduğu uluslararası sözleşmeler dikkate alındığında yürürlükteki Anayasanın 17. ve 90. madde hükümlerine göre kurulan tüm emekli sendikaları yasaldır ve haklarında kapatma davası açılamaz.

Ankara Valiliği tarafından “emeklilerin sendika kuramayacağı” iddiası ile açılan kapatma davaları tamamen hukuk dışıdır.

Yenidünya yayın ekibi olarak, Anayasa’nın 90. maddesinde belirtilen uluslararası sözleşmelere bağlı olarak kurulan Tüm Emekliler Sendikası (Tüm Emekli-Sen) ve DİSK Emekliler Sendikası (Emekli-Sen) hakkında açılan kapatma davalarının hukuk dışı olması nedeniyle ile geri çekilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Emekli maaşlarının hükümet tarafından tek yanlı olarak belirlenmesine son verilerek maaşların toplu sözleşme yoluyla belirlenmesi için, Anayasanın “Sendika Kurma Hakkı” ve “Toplu Sözleşme Hakkı” ile ilgili 51. ve 53. Maddelerine “Emekliler” ibaresinin de eklenerek, emeklilerin sendika kurma ve toplu sözleşme hakkının Anayasal güvence altına alınmasının demokratik hak ve özgürlükler açısından zorunlu olduğuna inanıyoruz.